Xây dựng tổng công ty văn hoá Sài Gòn thành đơn vị tiêu biểu trên lĩnh vực văn hoá

13.01.2023

Đảng bộ Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo quyết định số 659-QĐNS/TU ngày 18 tháng 9 năm 2003, với Ban Chấp hành ban đầu được chỉ định 17 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Mai giữ chức Bí thư Đảng bộ. Đảng bộ gồm có 6 Đảng bộ cơ sở 11 chi bộ với tổng số đảng viên 354. Các cơ sở Đảng trực thuộc có tiền thân là các đơn vị sản xuất kinh doanh được tách ra từ khối doanh nghiệp, sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thông tin.
Sau thời kỳ hoạt động lâm thời, đến nay Đảng bộ đã tiến hành 4 kỳ Đại hội, mỗi giai đoạn đều đưa ra chiến lược phát triển Tổng Công ty Văn hoá Sài gòn phù hợp với mục tiêu và tiềm lực của doanh nghiệp. Hiện tại Đảng bộ Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn có 03 Đảng bộ cơ sở, 12 chi bộ, với 279 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Hồng Hà giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy.
Đại hội Đảng bộ lần thứ 4 diễn ra ngày 29/8/2020 đề ra nghị quyết và các chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn năm 2020 – 2025, xây dựng Tổng Công ty Văn hóa Sài gòn thành đơn vị tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa với hoạt động In ấn, phát hành, điện ảnh và dịch vụ; tham gia tích cực và hiệu quả trong thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2020-2030” của Thành phố và Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Hồng Hà (thứ 6 từ phải qua) tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ

                                                                                                                                                                                 Tin và ảnh: Thanh Nhân