VAI TRÒ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

17.03.2023

Ngày 16/3/2023, Hội nghị tổng kết hoạt động của Người đại diện vốn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại các doanh nghiệp năm 2022 đã được tổ chức tại trụ sở Tổng Công ty. Theo báo cáo, để quản lý hiệu quả 159.782 triệu đồng vốn nhà nước tại 18 doanh nghiệp hiện nay, Tổng Công ty đã thực hiện cử và ủy quyền 23 người đại diện tham gia quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp. Người đại diện vốn của Tổng Công ty đóng vai trò là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp đã lãnh đạo, phối hợp thực hiện tốt kế hoạch, Nghị quyết Đại hội cổ đông; nhiều doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trương Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp.

Ảnh: Đ/c Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty đã thông tin đến người đại diện về Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại các doanh nghiệp vừa mới ban hành tháng 3 năm 2023. Quy chế nêu rõ quyền của người đại diện như: được Tổng Công ty xem xét, giới thiệu tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên và Ban Kiểm soát doanh nghiệp, giới thiệu giữ các chức danh quản lý theo quy định pháp luật; được hưởng thù lao, tiền lương, thưởng…. Ngoài ra, để nâng cao vai trò của Người đại diện vốn cũng như mối liên hệ gắn kết giữa Người đại diện vốn với Tổng Công ty và với Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty, Quy chế mới ban hành đã quy định khá chi tiết các nội dung về nghĩa vụ của Người đại diện vốn như: theo dõi, giám sát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến biểu quyết về những vấn đề quan trọng tại doanh nghiệp….

Ảnh: Người đại diện vốn Tổng Công ty tại các doanh nghiệp cùng tham gia thảo luận

Hội nghị đã công bố kết quả đánh giá người điện vốn năm 2022 và tổ chức trao quà lưu niệm, khen thưởng người đại diện vốn đã thực hiện tốt nhiệm vụ tại các doanh nghiệp trong năm 2022.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Chủ tịch HĐTV trao tặng Quà lưu niệm cho Người đại diện vốn


Ảnh: Đồng chí Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc trao tặng Quà lưu niệm cho Người đại diện vốn

Bài và ảnh: Thiên Kim