TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023

05.01.2024

Thực hiện Kế hoạch 371/VHSG ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, Kế hoạch 698/VHSG ngày 20 tháng 11 năm 2023 về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023, sáng ngày 29 tháng 12 năm 2023 Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã tổ chức Tập huấn hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 cho những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm gồm Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, phó phòng ban Tổng Công ty; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh và công ty con trực thuộc Tổng Công ty trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và hướng dẫn tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020.
Hội nghị nhằm thực hiện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, người lao động tại Tổng Công ty và người đại diện vốn Tổng Công ty tại công ty liên kết về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình số 14-CTr/TU ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức đoàn thể và cán bộ – công nhân viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Tin và ảnh: Thanh Thảo


Ảnh: Đồng chí Trương Văn Hiền – Tổng Giám đốc trao đổi tại Hội nghị