Tổ chức bán thanh lý tài sản cố định với hình thức bán chào giá cạnh tranh

09.01.2023