CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ SÀI GÒN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2019-2023

18.07.2023

Sáng ngày 22/6/2023, Công ty Cổ phần In và Vật tư Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhiệm kỳ VII (2019 – 2023).
Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
Theo Báo cáo tại Đại hội, tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 120.309 triệu đồng, – tăng trưởng 124% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 2.038 triệu đồng, đạt 57,5% so với năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 doanh nghiệp chi trả là 9%.
Công ty Cổ phần In và Vật tư Sài Gòn đã có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành: sản xuất mực in offset, nhập khẩu và phân phối vật tư ngành in, nhập khẩu và phân phối hóa chất ngành sơn – mực. Công ty Cổ phần In và Vật tư Sài Gòn là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH MTV, trong đó, Tổng Công ty nắm giữ 40% vốn điều lệ.

Ảnh: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần In và Vật tư Sài Gòn

Tin và ảnh: Thiên Kim