CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

26.07.2023

Ngày 24/6/2023 Công ty cổ phần In số 4 đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Năm 2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông giao, với doanh thu đạt 61 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức chi trả là 15%. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Minh Cường và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Do tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 03/7/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Do cho đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết khác thay thế.
Công ty cổ phần In số 4 là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 45% vốn điều lệ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực in ấn, đặc biệt in vé số, lịch bloc, sách, nhãn hàng chất lượng cao…

Tin và ảnh: Anh Tuấn


Ảnh: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của CTCP In số 4