CÔNG TY CỔ PHẦN IN HOÀNG LÊ KHA – TÂY NINH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

05.05.2023

Sáng 21/4/2023, Công ty cổ phần In Hoàng Lê Kha – Tây Ninh đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 (nhiệm kỳ 2022-2026). Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Công ty cổ phần In Hoàng Lê Kha – Tây Ninh là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 49.12% vốn điều lệ. Sản xuất, kinh doanh chính của Công ty là in các loại ấn phẩm báo chí, vé số, sách giáo khoa, lịch bloc và các tài liệu, biểu mẫu, các loại vé dịch vụ.
Với doanh thu đạt 18,8 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2022 doanh nghiệp chi trả là 7%. Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu 19,5 tỷ đồng, dự kiến mức cổ tức bình quân năm/cổ phần là 8%.

Tin và ảnh: Thành Ẩn

Ảnh: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của CTCP In Hoàng Lê Kha – Tây Ninh