CÔNG TY CỔ PHẦN IN GIA ĐỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2023-2028)

05.05.2023

Ngày 27/4/2023 Công ty cổ phần In Gia Định đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028). Đại hội đã tổng kết đánh giá hoạt động của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ V; đồng thời, thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ V (2023-2028), kiện toàn nhân sự Ban điều hành để quản lý, kiểm soát, điều hành các hoạt động của Công ty.
Công ty cổ phần In Gia Định là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH một thành viên, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 44.44% vốn điều lệ, chuyên về ngành in công nghiệp. Thế mạnh của Công ty là sự phối hợp của các lĩnh vực: Xuất bản phẩm, Văn hóa phẩm, Sản phẩm thương mại (in gia công) và Bao bì hộp.
Với những giá trị cốt lõi và năng lực hiện có, Công ty cổ phần In Gia Định xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận nhiệm kỳ mới với tốc độ tăng trưởng 10% mỗi năm. Mục tiêu doanh thu cả nhiệm kỳ là 244 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tăng trưởng hàng năm để cả nhiệm kỳ đạt 60% vốn điều lệ. Công ty cổ phần In Gia Định kỳ vọng kết quả hoạt động của những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ V sẽ đóng góp vào sự thành công chung của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn.

Tin và ảnh: Hà Xuyên

 


Ảnh: Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028) Công ty cổ phần In Gia Định


Ảnh: Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần In Gia Định nhiệm kỳ V (2023 – 2028)