CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

04.05.2023

Sáng 21/4/2023 Công ty cổ phần Bao bì Vafaco đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
Với doanh thu đạt gần 60 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2022 doanh nghiệp chi trả là 10%. Ngoài ra, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Công ty cổ phần Bao bì Vafaco là công ty liên kết thuộc hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, trong đó Tổng Công ty nắm giữ 30% vốn điều lệ, chuyên sản xuất kinh doanh các loại túi nhựa tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường dùng để đựng hàng hóa cho các siêu thị, túi rác y tế… Sản phẩm của Công ty được Tổng cục Môi trường cấp Giấy chứng nhận “Túi nilon thân thiện với môi trường” vào năm 2012.

Anh Tuấn

Ảnh: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của CTCP Bao bì Vafaco