Tìm kiếm

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ
     
    Thực hiện công văn số 680-CV/TU ngày 28/4/2010 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/6/2012 Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế Dân chủ cơ sở với sự tham dự của đồng chí Mai Văn Luông, Trưởng phòng chính quyền - Ban Dân vận Thành ủy, các đồng chí cấp ủy cấp cơ sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị thành viên.

Hội nghị quán triệt không ngừng nâng cao nhận thức; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, của cán bộ đảng viên, viên chức - người lao động về những quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của người lao động ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực ở cơ sở. Tăng cường vai trò của lãnh đạo của các cấp ủy đảng; trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu về thực hiện quy chế dân chủ. Phấn đấu 100% các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn xây dựng, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của các đơn vị đảm bảo dân chủ, công khai; 100% cán bộ, công nhân viên chức - người lao động trong toàn Tổng Công ty được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm những quy định của Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở công ty cổ phần, công ty TNHH đối với các đơn vị thành viên của Tổng Công ty.    Thanh Liêm


Số lượt truy cập: 50090662