Tìm kiếm

Về xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013

Về xác định quỹ tiền lương
thực hiện năm 2013    
    Kính gởi:  
-    Các công ty TNHH MTV do Nhà nướclàm chủ sở hữu thuộc Tổng Công ty quản lý ;
-    Các Chi nhánh Tổng Công ty;

Thực hiện Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 18/2013/TT-BLĐTBXH, 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; công văn số 16234/SLĐTBXH-LĐ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 12/12/2013 về xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2013
Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn hướng dẫn hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng (gọi tắt là viên chức quản lý doanh nghiệp) năm 2013 trong các chi nhánh, các công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Tổng Công ty quản lý, như sau:
file đính kèm:
- CV số 303-VHSG về xác định quỹ tiền lương thực hiện 2013.doc
- Bieu_mau_xac_dinh_quy_luong_nam_2013.xls
Số lượt truy cập: 47609390