Tìm kiếm

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết  xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Thực hiện Hướng dẫn 137-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 03 tháng 12 năm 2014 về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT Văn hoá Sài Gòn xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2015. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 cho cán bộ chủ chốt, đảng viên, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc TCT Văn hoá Sài Gòn.
  Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm. Mỗi đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện bản đăng ký phương hướng phấn đấu, làm theo. Bản đăng ký gửi về chi bộ để theo dõi thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu, định kỳ đánh giá kết quả làm theo: 6 tháng và hàng năm; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với Đảng ủy TCT.
                                                                                                                                    Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 45137905