Tìm kiếm

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp

  Thực hiện Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng uỷ Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động truyên truyền cổ vũ cán bộ công nhân viên chức và người lao động nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận sâu rộng trong CBCNVC-NLĐ đối với những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng. Đồng thời phản bác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch.

Công tác tuyên truyền chia thành 4 đợt:
Đợt 1: Từ tháng 4/2015 đến cuối tháng 8/2015 là thời điểm hoàn thành Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty.
Đợt 2: Từ cuối tháng 8/2015 đến khi khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố (vào cuối tháng 10 năm 2015)
  Đợt 3: Từ cuối tháng 10 năm 2015 đến khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ( quý I năm 2016)
Đợt 4: Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (đến hết tháng 4 năm 2016)
Riêng các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty có xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động sinh hoạt chính trị, tư tưởng, theo các đợt nêu trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi đơn vị.
         Thanh Liêm

Số lượt truy cập: 45138333