Tìm kiếm

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013
Các báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 xem tại đây:

 1. Bản cân đối kế toán năm 2013: Bancandoiketoannam2013.pdf

 2. Bản thuyết minh báo cáo tài chình năm 2013: Banthuyetminhbaocaotaichinhnam2013.pdf

 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013: Baocaoketquahoatdongkinhdoanhnam2013.pdf

 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013: Baocaoluuchuyentientenam2013.pdf

 5. Bản kê thu nhập viên chức quản lý năm 2013: BankethunhapvienchucquanlyDNnam2013.pdf
 
 6. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2013: Baocaokiemtoandoclap.pdf

 7. Biểu mẫu công khai công chúng năm 2013: CongKhaiCongChung-2013-TCTVHSG-1.pdf
Số lượt truy cập: 47609149