Tìm kiếm
08.383 65 778
Online 

Biểu mẫu công khai công chúng 6 tháng năm 2015

- Biểu mẫu công khai công chúng 6 tháng 2015: Bieumaucongkhaicongchung6thang2015.pdf

- Bảng cân đối kế toán 6 tháng 2015: Bangcandoiketoan6thang2015.pdf

- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 6 tháng 2015: Banthuyetminhbaocaotaichinh6thang2014.pdf

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2015: Baocaoketquahoatdongkinhdoanh6thang2015.pdf

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng 2015: Baocaoluuchuyentiente6thang2015.pdf
 • Công ty Cổ phần phát hành sách TP. HCM
 • Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài gòn
 • Công ty Cổ phần In Gia Định
 • Công ty cổ phần In 7
 • Công ty In Văn hóa Sài Gòn
 • Hãng Phim Nguyễn Đình Chiểu
 • Công ty Cổ phần In & Vật tư Sài Gòn
 • Công ty XNK ngành in
 • Công ty Cổ phần Quảng cáo Sài Gòn
 • Công ty Cổ phần Truyền Thông Điện Ảnh Sài Gòn
 • Công ty TNHH MTV Vật phẩm văn hóa VAFACO
 • Công ty Cổ Phần Bao bì Vafaco
 • Công ty Cổ phần In số 4
    
Số lượt truy cập: 17239267