Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) công ty mẹ 2018

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) công ty mẹ 2018: BCTC kiểm toán Cty mẹ 2018.pdf