Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của TCTy Văn hóa Sài Gòn - TNHH TMV tại Công ty Cp Văn hóa Tổng hợp Bình Dương

thông tin tiết tải tại đây: Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần
BancongbothongtinTHVHBD.pdf