Báo cáo tài chính đã kiểm toán Cty Mẹ năm 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Cty Mẹ năm 2020
03 file đính kèm:

BCTC Cty Mẹ Năm 2020 - 1.pdf
BCTC Cty Mẹ Năm 2020 - 2.pdf
BCTC Cty Mẹ Năm 2020 - 3.pdf