Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2019 và Kh năm 2020 của người quản lý

Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2019 và Kh năm 2020 của người quản lý
File đính kèm: Bao cao che do lao dong, tien luong nam 2019 SCPC.pdf