Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2019

Báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất 6 tháng 2019: BCTC-6T2019-HN backup_reduce.pdf