Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng của Cty Mẹ - Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn
File đính kèm: 547 QĐ-VHSG_2018 (QC sử dụng Quỹ khen thưởng).pdf