Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán
BCTC-HỢP NHẤT-2016 -ĐÃ KIỂM TOÁN-1.compressed.pdf