Biểu mẫu báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2016

Biểu mẫu báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và công văn hướng dẫn: 02 file đính kèm
1. Cong van huong dan 2384.pdf
2. CVSLD2384 Bieu mau bao cao quy tien luong thuc hien nam 2016.xlsx