CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP IN KHÁNH HỘI

Ngày 15/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số  1176/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP In Khánh Hội.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)

BanCBTTInKhanhHoi.pdf