CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TCTY VĂN HÓA SÀI GÒN TẠI CTY CP CƠ KHÍ NGÀNH IN

Ngày 14/03/2016 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số  1165/UBCK-QLCB về việc chấp thuận thoái vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn tại CTCP Cơ Khí Ngành In.
Chi tiết theo hồ sơ đính kèm (File)Phuluc2CV2660CBTTCKI.pdf